RAID là gi? Và các chuẩn RAID trong lưu trữ camera giám sát
RAID là gi? Và các chuẩn RAID trong lưu trữ camera giám sátHOT 02-01-2019, 11:14 am RAID được viết tắt từ Redundant Array of Independent Disks và cần ít nhất hai ổ cứng để thiết lập một mảng RAID với mục đích là : - Tăng cường tốc độ truy cập dữ liệu hệ thống lưu trữ. - Hoặc tăng cường độ tin cậy về mặt dữ liệu.